Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
DYSKUSJA W PANELACH

EURO-TRANS 2016

PROBLEMATYKA DYSKUSJI PANELU 1

 

Temat: Transport we współczesnej gospodarce. Kierunki badań i rozwoju

Moderatorzy: prof. Elżbieta Załoga i prof. Bogusław Liberadzki

Priorytety UE w zakresie badań nad transportem

 • zasobooszczędny transport chroniący środowisko;
 • lepsza mobilność, mniejsze zatłoczenia, zwiększone bezpieczeństwo i ochrona;
 • globalne przewodnictwo europejskiego przemysłu transportowego;
 • prowadzenie badan socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz podejmowanie działań wyprzedzających na potrzeby kształtowania polityki społeczno-gospodarczej.

Pytania:

 1. Czy badania naukowe w dziedzinie transportu odzwierciedlają realne problemy w sferze życia gospodarczego i społecznego?
 2. Jakie problemy badawcze transportu nie zostały rozwiązane? – priorytety badań.
 3. Czy nie zainicjować na szczeblu UE badań nad wpływem działań protekcyjnych państw narodowych na efektywność europejskiego systemu transportowego?
 4. W jakim stopniu inteligentne systemy transportowe stanowią alternatywę dla inwestycji infrastrukturalnych i przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu oraz kongestii?
 5. Czy przesłanki rozwoju transportu intermodalnego są nadal aktualne w kontekście zwiększania efektywności transportu i uznania preferencji użytkowników rynku?
 6. Jak osiągnąć zgodność interesów i oczekiwań instytucji zlecających badania naukowe oraz praktyki gospodarczej?

 

EURO-TRANS 2016

PROBLEMATYKA DYSKUSJI PANELU 2

Temat: Efekty badań nad transportem. Czego praktyka oczekuje od nauki?

Moderatorzy: prof. Elżbieta Marciszewska i prof. Wiesław Starowicz

Problemy i pytania badawcze

 1. Transport jest dyscypliną naukową w grupie nauk technicznych. Jaka jest rola nauk ekonomicznych w badaniach nad transportem?
 2. Czy  nauki o transporcie  w swej ewolucji są w ścisłym związku z dynamiką i zakresem przeobrażeń społeczno-gospodarczej  materii którą się zajmują?
 3. Czy dotychczasowe kanony wiedzy o  transporcie, jej paradygmaty są wystarczające, czy przestają odpowiadać warunkom współczesnego funkcjonowania  rynku transportowego i konkurencji?
 4. Czy potrzebne jest zasadnicze  przewartościowanie dotychczasowej wiedzy i praktyki w sferze transportu? W jakim kierunku w świetle Czwartej  Rewolucji przemysłowej i megatrendu cyfryzacji czy uberyzacji gospodarki?
 5. System transportowy obejmuje trzy główne podsystemy: infrastruktura transportu, środki transportowe i procesy transportowe. Jaka jest specyfika oczekiwań praktyki w ramach poszczególnych podsystemów transportu?
 6. Praktykę w obszarze transportu stanowią przedsiębiorstwa transportowe oraz władza publiczna (samorząd wojewódzki, gminny, ministerstwo). Na ile różnią się oczekiwania przedsiębiorstw i władzy publicznej?
 7. Jak zmotywować praktykę do wspólnych badań nad transportem?
 8. Czy konferencje naukowe i naukowo-techniczne stanowią dobry instrument wzajemnego informowania nauki i praktyki o wzajemnych oczekiwaniach?

 

EURO-TRANS 2016

PROBLEMATYKA DYSKUSJI PANELU 3

Temat: Wyzwania rynkowe

Moderatorzy: prof. Krystyna Wojewódzka-Król i prof. Andrzej S. Grzelakowski

Problemy i pytania badawcze

 1. Główne współczesne tendencje rozwojowe w gospodarce globalnej oraz ich wpływ na sferę funkcjonowania rynków transportowych w Europie.
 2. Rynki transportowe wobec współczesnych wyzwań ekonomicznych i logistycznych, ekologicznych (w tym klimatycznych), technologicznych (innowacyjność, ICT) oraz regulacyjnych.
 3. Czynniki wzrostu oraz uwarunkowania zmian popytu i podaży usług transportowych i logistycznych w Polsce (nowe produkty transportowe, procesy kreowania wartości w transporcie i jej transferu w ramach łańcucha dostaw).

Pytania

 1. Identyfikacja głównych tendencji rozwoju gospodarki globalnej oraz wskazanie formy, zakresu i siły ich oddziaływania na rynki transportowe w Europie
 2. Czy w warunkach narastających wyzwań ekologicznych, ekonomicznych ifinansowych oraz regulacyjnych możliwe jest utrzymanie dotychczasowego modelu organizacji rynków transportowych i mechanizmu ich funkcjonowania- w tym cenowego bez pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych? Jeśli nie, to wskaż konieczne kierunki zmian.
 3. Jakie czynniki generować będą wzrost popytu na usługi transportowe i logistyczne w Polsce a w tym na nowe produkty o wysokiej wartości dodanej i jak ukształtuje się rozkład tego popytu w ujęciu gałęziowym?
 4. Czy strona podażowa poszczególnych rodzajów rynków transportowych jest/ będzie w stanie sprawnie i efektywnie realizować zgłoszone potrzeby przewozowe tak w segmencie transportu osób, jak i rzeczy?
  Jakie wystąpić mogą w tym zakresie w Polsce problemy wzaspokojeniu popytu i jakie powinny być sposoby ich rozwiązywania (inwestycyjne, cenowe, organizacyjne, inne)?

 

EURO-TRANS 2016

PROBLEMATYKA DYSKUSJI PANELU 4

Temat:   Wyzwania społeczne i polityczne wobec transportu

Moderatorzy: prof. Krzysztof Szałucki i prof. Juliusz Engelhardt

Wyzwania społeczne:

 1. Cele społeczne rozwoju Polski a polityka transportowa - dylematy;
 2. Sposoby weryfikacji wymogów społecznych wobec transportu;
 3. Inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w potencjał przewozowy w ocenie społeczeństwa;
 4. Ryzyko strategiczne rozwoju transportu w opinii społecznej.

Wyzwania polityczne:

 1. Ustrój polityczny Polski w pryncypiach rozwoju transportu;
 2. Zakres protekcjonizmu państwowego i samorządowego wobec możliwości rozwoju transportu;
 3. Polityka liberalna wobec transportu - zasadność, możliwości i zakres.

 

EURO-TRANS 2016

PROBLEMATYKA DYSKUSJI PANELU 5

 

Temat: Wpływ transportu na europejską wartość dodaną

Moderatorzy: prof. Jan Burnewicz i prof. Tadeusz Dyr

Problemy i pytania

 1. Istota i doniosłość pojęcia „europejskiej wartości dodanej”.
 2. Elementy ilościowe i jakościowe „europejskiej wartości dodanej”.
 3. Przejawy współzależności między jakością europejskiego systemu transportowego i jakością systemu ekonomiczno-społecznego.
 4. Dlaczego dofinansowanie infrastruktury transportowej z funduszy europejskich tworzy większą wartość dodaną niż finansowanie czysto krajowe?
 5. Jaki charakter powinny mieć projekty realizowane w ramach planu inwestycji strategicznych dla Europy, żeby mogły generować Europejską wartość dodaną?
 6. Transportowa harmonia rynkowa jako wkład do europejskiej wartości dodanej.
 7. Wykorzystanie paliw alternatywnych do napędu środków transportu w różnych gałęziach, w tym w szczególności energii elektrycznej w transporcie miejskim – dylematy ekonomiczne.

 

EURO-TRANS 2016

PROBLEMATYKA DYSKUSJI PANELU 6

Temat: Zagrożenia funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Moderatorzy: prof. Wojciech Paprocki i prof. Piotr Niedzielski

Problemy i pytania badawcze

 1. Wspólny rynek czy ochrona rynków narodowych?
 2. Bezpieczeństwo świadczenia usług transportowych
 3. Regulacje UE w obszarze transportu a kierunek zmian funkcjonowania UE (swobody przepływu)
 4. Ochrona środowiska i zielona energia a ograniczenia dla transportu w UE

 

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU