Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
CEL I TEMATYKA

Międzynarodowa konferencja EURO-TRANS 2016 ujęta jest w ramy obchodów jubileuszu dwóch ośrodków akademickich o wspólnych korzeniach w zakresie myśli ekonomicznej transportu - 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 70-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Dynamiczny rozwój tych ośrodków doprowadził do wyodrębnienia się nurtów naukowych określanych jako warszawska oraz szczecińska szkoła ekonomiki transportu. Podobne wyróżnienie można odnieść do kilku innych ośrodków akademickich w Polsce, szczególnie sopockiego, poznańskiego i śląskiego. Rozwój polskiej myśli ekonomicznej transportu opiera się na silnych więziach łączących środowiska akademickie i naukowe, szerokiej współpracy z praktyką gospodarczą transportu oraz uczestnictwie w międzynarodowej wymianie osiągnięć naukowo-badawczych i pragmatycznych.

Celem konferencji jest odniesienie się do dorobku polskiej i zagranicznej myśli ekonomicznej transportu w kontekście jej oddziaływania na społeczny dobrobyt oraz efektywność gospodarowania w transporcie.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • współczesne nurty ekonomiki transportu,
 • kierunki i efekty badań nad transportem,
 • kierunki kształcenia w zakresie ekonomicznych zagadnień transportu,
 • współczesne trendy rozwojowe transportu (wyzwania rynkowe, społeczne, polityczne),
 • wpływ transportu na europejską wartość dodaną,
 • zagrożenia funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego UE,
 • bezpieczna mobilność,
 • innowacje w transporcie,
 • transport i polityka dekarbonizacji gospodarki,
 • korzyści i koszty zewnętrzne transportu,
 • protekcjonizm sektorów i rynków,
 • fiskalizm w transporcie,
 • warunki pracy w transporcie.
Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU